Zaufaj naszemu doświadczeniu

Kropidłowscy Ubezpieczenia
szybki kontakt:

na górę

Słownik pojęć

Przygotowaliśmy dla Ciebie słownik pojęć związanych ze światem ubezpieczeń,
aby wszystko było jeszcze bardziej przejrzyste.


AC

Dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych wariantach rozszerzonych obejmuje również sytuacje, na które ubezpieczony nie ma wpływu, np. skutki wandalizmu.

Assistance

Ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna, informacyjna ubezpieczającemu (np. kierowcy pojazdu, pasażerom), polegająca na przykład na usługach serwisowych, udzielaniu lub przekazywaniu informacji, zapewnieniu noclegu (w związku z wypadkiem drogowym, utratą pojazdu, a także w przypadku choroby kierowcy lub pasażera). Assistance najczęściej występują jako dodatek do ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych oraz mieszkaniowych. Zakres jest różnorodny i odpowiednio dopasowany do zasadniczego ubezpieczenia.


Ze względu na rodzaj świadczenia, usługi assistance można podzielić na:
- Assistance komunikacyjny,
- Pomoc medyczną,
- Pomoc domową,
- Assistance w podróży,
- Assistance prawne,
- Assistance dla firm.

Cargo

Ogólne pojęcie określające transportowany ładunek bez wymieniania dokładnej jego nazwy. Określenie cargo jest używane w odniesieniu do przesyłek całopojazdowych (np. przesyłki kontenerowe) przewożonych drogą powietrzną lub morską. Nazwy tej używa się ponadto do oznaczenia rodzaju ubezpieczeń transportowych, obejmujących ubezpieczenia przewożonych ładunków od wszelkich niebezpieczeństw, m.in. kradzieży, ognia, czy uszkodzenia podczas transportu.

Cesja (cesjonariusz, cedent)

Przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów. Podmiot, na który dokonywana jest cesja, staje się dysponentem praw do przedmiotu cesji. Inaczej mówiąc, cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz – osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) – nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia – odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby, na rzecz której ustanowiono zastrzeżenie.

Franszyza integralna

Oznacza, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum. Wysokość tego minimum może być oznaczona kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli szkoda jest wyższa od minimum, wówczas jest w pełni wypłacana.

Franszyza redukcyjna

Oznacza, że ubezpieczyciel bez względu na wysokość szkody obniża odszkodowanie o część określoną w pieniądzu (wysokość franszyzy) lub jako procent sumy ubezpieczenia. Uzasadnieniem franszyzy redukcyjnej jest potrzeba wyłączenia drobnych strat niezwiązanych ze szkodami losowymi, na przykład ubytków naturalnych. Pojęcie to obecnie w branży ubezpieczeniowej stosowane jest zamiennie z udziałem własnym.

Karencja

Ustalony w ogólnych warunkach ubezpieczenia przedział czasowy, zwykle poprzedzający okres ubezpieczenia, podczas którego, w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, tzn. nie nastąpi realizacja świadczenia. Inaczej mówiąc, karencja to przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela o określony w umowie ubezpieczenia czas, licząc od daty zawarcia ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń po powstaniu szkody, eliminując zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej. Również w sytuacji wysoce prawdopodobnego wystąpienia szkody w przyszłości, zmniejszają zagrożenie hazardu moralnego. Standardowo karencja stosowana jest w ubezpieczeniach życiowych, chorobowych, zwierząt, turystycznych itp.

Klauzula dodatkowa

To zastrzeżenia, dodatkowe regulacje w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Często zawierają postanowienia natury prewencyjnej.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania; towarzystwa umożliwiają jej powiększenie dzięki dodatkowej składce.

Niedoubezpieczenie

Czyli ubezpieczenie poniżej wartości ubezpieczanego mienia. W przypadku wystąpienia szkody przy niedoubezpieczeniu, standardowo odszkodowanie jest proporcjonalne do wysokości sumy ubezpieczenia i faktycznej wartości mienia. W razie szkody wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia (zasada proporcji ) albo w niektórych przypadkach odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia (zasada pierwszego ryzyka).

NNW

Nagłe zdarzenie losowe wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczający – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

OC

Odpowiedzialność cywilna oznacza odpowiedzialność, jaką ponosi człowiek w wyniku wyrządzenia szkody innej osobie (dotyczy także potencjalnej możliwości wyrządzenia szkody). Szczegółowe przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej zawiera Kodeks cywilny. Wyróżnia się dwie podstawowe formy odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktową i kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa wiąże się z deliktem (czynem niedozwolonym) i odnosi się do zdarzenia lub działania, w wyniku którego szkodę ponosi osoba trzecia lub jej majątek. Odpowiedzialność kontraktowa jest natomiast związana z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zapisu danego kontraktu (który został zapisany wcześniej między stronami). Jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z kontraktu, druga ma prawo dochodzić odpowiedzialności za wyrządzone w ten sposób szkody

OWU

Czyli ogólne warunki ubezpieczenia - wzorzec umowny, mający zastosowanie do umowy ubezpieczenia, stanowiący jej integralną część. OWU określają w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

Reasekuracja

To odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka bądź grupy ryzyk, wraz z odpowiednią częścią składek, innemu zakładowi ubezpieczeń (reasekuratorowi) w zamian za partycypację w wypłacie potencjalnych świadczeń.

Regres

Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania. Inaczej mówiąc, to przejście na ubezpieczyciela, z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

Składka

Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. Z punktu widzenia ekonomicznego, składka ubezpieczeniowa bywa traktowana jako opłata (cena) za udzieloną ochronę ubezpieczeniową.

Storno

Pomniejszenie przypisanej składki za ubezpieczenie z jednoczesnym skróceniem czasu trwania ochrony ubezpieczenia z polisy.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

TU

Towarzystwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

TUW

Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.

Uzyskanie członkostwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia.

Zakłady ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych mają w Polsce obowiązek i wyłączne prawo używania w nazwie wyrazów towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Ubezpieczający

Osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) zawierająca umowę ubezpieczenia, zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony

Osoba, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, podlegająca ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciel

Zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek określonych zdarzeń.

Udział własny

Ustalona w umowie ubezpieczenia procentowa lub kwotowa wartość szkody, która będzie pokryta przez ubezpieczającego. Skutkiem tej klauzuli jest pomniejszenie składki ubezpieczeniowej. Można ją wykreślić z umowy, kosztem zwiększenia stopy składki.

Uposażony

Osoba imiennie oznaczona przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jest to akademicki przykład osoby trzeciej, na korzyść której zostaje zawarta umowa.

Wartość księgowa brutto

To wartość początkowa budynków, budowli czy innych środków trwałych po uwzględnieniu stopnia ich amortyzacji, przeszacowań według obowiązujących przepisów.

Wartość odtworzeniowa

Jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu:
budynku w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów konstrukcji i materiałów maszyn, urządzeń i wyposażenia tego samego rodzaju oraz parametrów technicznych.

Wartość rzeczywista

Wartość odtworzeniowa (nowa), pomniejszona o faktyczne zużycie.

Zasada pierwszego ryzyka

Pozwala ubezpieczającemu ubezpieczyć mienie, ustalając sumę ubezpieczenia w oparciu o przewidywaną wysokość szkody, niezależnie od całkowitej wartości mienia, bez zagrożenia zasadą proporcji.

Zasada proporcji

Ma ona zastosowanie wówczas, kiedy suma ubezpieczenia mienia jest niższa od jego całkowitej wartości w dniu szkody. Odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartości tego mienia w tym dniu.

Zasada sum stałych

Odnosi się do systemu ubezpieczenia na sumy stałe, zwanego także systemem pełnej wartości. W systemie tym suma ubezpieczenia powinna odpowiadać najwyższej dziennej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.
Ubezpieczający podaje sumę ubezpieczenia mienia, kierując się szacunkiem maksymalnej wartości mienia, w jednym momencie w okresie ubezpieczenia. Według tego systemu, ubezpieczeniu podlega całkowita wartość mienia będącego w posiadaniu ubezpieczającego.

Zasada sum zmiennych

Odnosi się do systemu ubezpieczenia na sumy zmienne. System ten odnosi się najczęściej do ubezpieczenia środków obrotowych, czyli tej grupy mienia, której wartość może podlegać częstym zmianom w okresie ubezpieczenia. W tym systemie, ubezpieczający podaje wartość środków obrotowych odpowiadającą maksymalnej ich wartości dziennej w okresie ubezpieczenia i na tej podstawie oblicza się roczną składkę depozytową, która podlega rozliczeniu po zakończeniu polisy w stosunku do faktycznych stanów magazyny w ciągu minionego okresu ubezpieczenia. Zaletą systemu sum zmiennych jest zapewnienie klientowi maksymalnej ochrony mienia, którego wartość ulega licznym wahaniom, np. towar sezonowy, taki jak napoje, soki, lody, świeże owoce, przy adekwatnej do stanu środków obrotowych składce.

ZU

Zakład Ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.